Darowizna

Darowizna

Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone przed notariuszem w formie aktu notarialnego.

W darowiźnie darczyńca może nałożyć na obdarowanego polecenie to jest obowiązek określonego działania lub zaniechania.

Przedmiotem darowizny może być nieruchomość, prawo (np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu), jak również pieniądze, udziały, akcje itp.

Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze niewykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych.

Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.