Fundacje

Fundacje

ich status prawny uregulowany jest w ustawie o fundacjach. Tworzy się je dla celów społecznie lub gospodarczo użytecznych takich jak np. ochrona zdrowia, rozwój gospodarki, nauki, oświata, wychowanie, kultura i sztuka, pomoc społeczna, ochrona środowiska czy opieka nad zabytkami. Fundację mogą ustanawiać osoby fizyczne bez względu na ich obywatelstwo i miejsce zamieszkania, bądź osoby prawne mające siedzibę za granicą. Siedziba fundacji powinna znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Oświadczenie woli o ustanowieniu fundacji fundator musi złożyć przed notariuszem w formie aktu notarialnego, chyba że ustanowienia fundacji następuje w testamencie. Fundator wskazuje cel fundacji oraz majątek przeznaczony na jego realizację. Fundacja działa na podstawie statutu ustalanego przez fundatora. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.