Najem

Najem

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie.

Umowa najmu może zostać również zawarta przed notariuszem w formie aktu notarialnego.

Zarówno obowiązek zapłaty czynszu zapłata czynszu jak i obowiązek wydania nieruchomości po ustaniu stosunku najmu może być zabezpieczony aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem poddania się egzekucji.