Spadki, testamenty

TESTAMENT

Rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament.

Testament może zawierać rozrządzenia tylko jednego spadkodawcy.

Spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.

Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych.  Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela.

Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

  1. w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
  2. pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
  3. pod wpływem groźby

Testament może być sporządzony również przed notariuszem w formie aktu notarialnego.