Nieruchomości

Umowy deweloperskie

Dnia 29 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która do obrotu prawnego wprowadziła umowę deweloperską, to jest umowę, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia lub przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa, odrębnej własności lokalu mieszkalnego albo własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa. Umowa deweloperska musi być sporządzona w formie aktu notarialnego, notariusz jest też zobligowany do ujawnienia roszczenia z umowy deweloperskiej w księdze wieczystej.

Menu