Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo to umocowanie do działania w cudzym imieniu, które opiera się na oświadczeniu reprezentowanego. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu.

Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.

Jeśli pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do czynności rozporządzających nieruchomością musi być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Podpis mocodawcy na pełnomocnictwie może być również poświadczony przez notariusza.

Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa.

Po wygaśnięciu umocowania pełnomocnik obowiązany jest zwrócić mocodawcy dokument pełnomocnictwa. Może żądać poświadczonego odpisu tego dokumentu; wygaśnięcie umocowania powinno być na odpisie zaznaczone.