Finanse

Zwolnienie z długu i potrącenie

Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.

Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

Potrącenia można dokonać przez oświadczenie złożone drugiej stronie.

Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe.

Zarówno oświadczenia o zwolnieniu z długu jak i o potrąceniu mogą być złożone w formie aktu notarialnego.