Nieruchomości

Umowy zamiany

Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Przedmiotem zamiany mogą być również nieruchomości. Zamiana nieruchomości jest dokonywana w formie aktu notarialnego. Zamiana podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.