Ograniczone prawa rzeczowe

Służebność osobista

Nieruchomość można też obciążyć służebnością na rzecz oznaczonej osoby fizycznej (służebność osobista).

Zakres służebności osobistej i sposób jej wykonywania oznacza się, w braku innych danych, według osobistych potrzeb uprawnionego z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i zwyczajów miejscowych.

Służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią uprawnionego.

Służebności osobiste są niezbywalne. Nie można również przenieść uprawnienia do ich wykonywania.

Menu