Poświadczenia

Renta

Przez umowę renty jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku.

Umowa renty powinna być stwierdzona pismem.

Umowa renty może być również sporządzona przed notariuszem w formie aktu notarialnego.

Menu