Poświadczenia

Umowa pożyczki

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej.

Umowa pożyczki może być również sporządzona przed notariuszem w formie aktu notarialnego.

Obowiązek zwrotu pożyczki może być zabezpieczony aktem notarialnym poddania się rygorowi egzekucji sporządzonym przed notariuszem.

Menu