Poświadczenia

Umowy użyczenia

Umowa użyczenia jest umową, na mocy której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu w użyczenie, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Umowa taka może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Umowa użyczenia może być zawarta również przed notariuszem w formie aktu notarialnego.

Jeżeli umowa użyczenia nie określa sposobu używania rzeczy, biorący może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu.

Bez zgody użyczającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania.

Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej.

Menu