Spadki, testamenty

Dział spadku

Spadkobiercy ustaleni na podstawie postanowienia spadkowego lub na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia mogą dokonać działu spadku.

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców.

Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta przed notariuszem w formie aktu notarialnego.

Umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do części spadku.

Spadkobierca może również za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne o tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku.

Jest możliwe również zbycie udziału w spadku. Nabywca spadku wstępuje w prawa i obowiązki spadkobiercy.