Spółki

Spółka jawna

Umowa spółki jawnej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Na umowie spółki jawnej podpisy mogą być poświadczone przez notariusza.

Umowa spółki jawnej może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy

Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna”. Dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu „sp. j.”.

Umowa spółki jawnej powinna zawierać:

  1. firmę i siedzibę spółki;
  2. określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;
  3. przedmiot działalności spółki;
  4. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru.

Menu