Sprzedaż

Umowa warunkowa sprzedaży

Umowa warunkowa sprzedaży jest zawierana w przypadku, gdy ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy na wypadek, gdyby druga strona sprzedała rzecz osobie trzeciej. Wówczas rzecz, której dotyczy prawo pierwokupu, może być sprzedana osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona. Umowa warunkowa sprzedaży nieruchomości zostać zawarta przed notariuszem w formie aktu notarialnego.