Stosunki majątkowe małżeńskie

Ustrój umowny

Mogą małżonkowie wprowadzić na podstawie umowy majątkowej (tzw. intercyzy) małżonkowie mogą wprowadzić zmiany do ustroju wspólności ustawowej w postaci:

 1. rozszerzenia wspólności ustawowej –  mogą kształtować małżonkowie dowolnie, przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 49 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który mówi, że nie można przez umowę majątkową małżeńską rozszerzyć wspólności na:
  – przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny,
  – prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
  – prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
  – wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, o ile nie wchodzą one do wspólności ustawowej, jak również wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  – niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.
 2. ograniczenia wspólności ustawowej;
 3. ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej (intercyza), zgodnie z art 51 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w takim przypadku każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy jak i majątek nabyty później, przedmioty majątkowe nabywane przez małżonków w trakcie trwania rozdzielności majątkowej objęte są współwłasnością w częściach ułamkowych, a nie wspólnością ustawową,
 4. ustanowienia ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobku, polega na tym, że w trakcie trwania małżeństwa istnieją tylko majątki osobiste i nie ma majątku wspólnego, natomiast w chwili ustania tego ustroju następuje wyrównanie dorobków, ustanie następuje, np. poprzez rozwiązanie umowy, rozwód.

Wszystkie wyżej wymienione umowy majątkowe małżeńskie powinna być zawarte u notariusza  w formie aktu notarialnego, które to umowy w takiej samej formie można zmienić bądź rozwiązać. Umowy te zawarte w innej formie niż akt notarialny są nieważne.

Menu